Společnost NOVÁ SLADOVNA, a.s., IČ: 27748162, se sídlem Poděbradova 751/2, Litovel, PSČ: 784 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3311, tímto podle § 33 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „ZoP“) oznamuje, že uložila do sbírky listin obchodního rejstříku projekt přeměny – odštěpení části společnosti NOVÁ SLADOVNA a.s. do nově vznikající obchodní společnosti Link City Centrum Wolkerova s.r.o. a upozorňuje věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 ZoP, zejména pak na právo věřitelů, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Společnost NOVÁ SLADOVNA a.s. dále upozorňuje v souladu s § 298 ZoP své akcionáře na jejich práva dle § 299 ZoP, zejména pak na to, že v sídle společnosti budou uloženy do doby rozhodnutí valné hromady, která má rozhodnout o schválení odštěpní, pro akcionáře k nahlédnutí dokumenty související s přeměnou, zejména pak projekt odštěpení a účetní závěrky společnosti za poslední 3 účetní období a účetní závěrka společnosti k rozhodnému dni a zahajovací rozvaha nově vzniklé společnosti.

V Olomouci dne 21.2.2020

Share This